REGULAMIN

 Pobierz wersje REGULAMINU w pliku *.doc
 Pobierz wersje REGULAMINU w pliku *.pdf

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania English School, szkoły języka angielskiego prowadzonej przez Magdalenę Piskorską-Grzywna.  Szkoła została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Wójta Gminy Poraj w dniu ………….pod numerem……….
 2. Każda osoba pełnoletnia lub opiekun osoby niepełnoletniej korzystający z usług English School zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§1
 1. Zapisy do English School odbywają się do końca pazdziernika  na zajęcia grupowe oraz przez cały rok na zajęcia indywidualne.
 2. Zapisy odbywają się telefonicznie lub w siedzibie szkoły. Zapytanie dotyczące zapisu określa:
 3. Imię i nazwisko ucznia
 4. Imię i nazwisko opiekuna
 5. Dane kontaktowe
 6. Dodatkowe informacje
 7. Po zapisaniu się na kurs Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
 8. Uczeń przydzielony jest do danej grupy na podstawie wieku i poziomu znajomości języka (ustalony na podstawie testu i rozmowy).

§2
 1. Zajęcia odbywają się w cyklach tygodniowych. Oznacza to, że każdy uczeń powinien mieć zajęcia co najmniej raz w tygodniu.
 2. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego uiszczania opłat za kurs w gotówce w siedzibie szkoły lub na rachunek bankowy podany przez prowadzącego szkołę.
 3. Opłaty za kurs dokonuje się do pierwszego dnia danego miesiąca , w którym będą odbywać się zajęcia w kwocie, która będzie odpowiadać ilości zajęć przewidzianych w danym miesiącu.
 4. Czasowa nieobecność słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności.
 5. Słuchacz może ubiegać się o czasowe zawieszenie płatności jeżeli nieobecność na zajęciach  przekroczy okres jednego miesiąca i wynikać będzie z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim zaświadczeniem.
 6. W przypadku słuchaczy korzystających z lekcji indywidualnych istnieje możliwość zmiany terminu zajęć z ważnych powodów, takich jak choroba lub inne zdarzenie losowe uniemożliwiające udział w zajęciach po uprzednim poinformowaniu  drogą telefoniczną lub smsową. Informacja taka musi dotrzeć do prowadzącego szkołę nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli informacja o odwołaniu zajęć nie dotrze do lektora w ww . czasie zajęcia uznaje się za odbyte, a Klient ma obowiązek uiszczenia opłaty za lekcję, której nie odwołał.
 7. W razie opóźnienia Słuchacza w uiszczaniu opłat Szkoła będzie naliczała za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości 20% w skali rocznej liczone od dnia faktycznej zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie wynoszącego więcej niż 30 dni kalendarzowych Szkoła może odstąpić od umowy ze Słuchaczem zachowując prawo do dochodzenia całości należności wraz z odsetkami.
 8. Szkoła ma prawo do zmiany terminu zajęć z ważnych powodów, takich jak np. choroba lektora po uprzednim poinformowaniu Słuchacza w jakiejkolwiek formie nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku odwołania zajęć z winy Szkoły, Szkoła wyznacza nowy, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Słuchaczem termin przeprowadzenia zajęć. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym tygodniu  zajęcia, które się nie odbyły z winy Szkoły,  zostają przesunięte na następny miesiąc.

§3
 1. Od Słuchacza oczekuje się przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia oraz zachowania z powszechnie przyjętymi normami; Słuchacze niestosujący się do niniejszego punktu powinni liczyć się z możliwością usunięcia z zajęć; za ewentualne szkody wyrządzone przez  niepełnoletnich Słuchaczy odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

English School
Magdalena Piskorska - Grzywna
ul. Armii Krajowej 75 (II piętro), 42-360 Poraj
tel. +48 500 408 453