CENNIK KURSÓW

I Zasady ogólne

1.Raty opłaty są płatne z góry, do 10-go każdego miesiąca – gotówką w siedzibie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 79 1050 1735 1000 0022 5715 6287

2. Opłaty nie obejmują cen zakupu ewentualnych podręczników kursowych.

3. Wszelkie okresy ustawowo wolne od zajęć , ferie szkolne oraz inne dni wolne od zajęć w szkołach publicznych zostały uwzględnione w opłacie ratalnej.

4. Jeżeli uczeń nie był obecny na lekcji, wówczas uczniowi nie przysługuje zmniejszenie wysokości opłat. Prawo powtórzenia zajęć przysługuje uczniom pobierającym lekcje indywidualne, tylko w przypadku wcześniejszego odwołania zajęć. Jeśli zajęcia nie zostały odwołane odpowiednio wcześnie lekcję uważa się za odbytą. W przypadku lekcji grupowych odrobienie zajęć np. z jednym uczniem przysługuje wyłącznie po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

5. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy szkoły, wówczas ustalony zostaje inny dogodny, dla obu stron, termin odrobienia zajęć.II Cennik 2017/2018
 
  
45 minut 60minut
1 osoba 150 zł  miesięcznie 180 zł  miesięcznie
2 osoby i więcej 100 zł miesięcznie 120 zł miesięcznie

English School
Magdalena Piskorska - Grzywna
ul. Armii Krajowej 75 (II piętro), 42-360 Poraj
tel. +48 500 408 453